Varsity Cup 2015

Die wil om te wen

Daar het die afgelope week ‘n paar dinge in sport gebeur wat my net weer opnuut laat besef het watter magiese invloed die ‘tydverdryf’ in ‘n mens se lewe het. Die dryfveer om suksesvol te wees onderskei inderdaad die wenner van die verloorder. Ongelukkig moet mens hier na ons nasionale […]

Tuks-Liebenberg450

Kuxhomekeke kwiTuks ukuphulukana negama

Akulunganga ukukhawula uchaze igama leentshatsheli zeVarsity Cup phambi kokuba impempe ikhale kodwa nifuna ukubeka intloko yam eplangeni ndithi iUniversity of Pretoria kukuyo ukuba iphulukane nelembasa. Akukho kungabaza ukuba iTuks ibilelona qela ligqamileyo kwiVarsity Cup yalonyaka, ichanwe nje kanye kwaye abaqandeki njengokuba kucaca into yokuba bangayifumanaokwesithathu lembasa. Njengoko bekhawulezile ukubuyela phezulu […]

Varsity Cup 2015

Om te bou is moeilik, om te breek maklik

Rugby bly maar in die hartklop van ons land. Die wen of verloor van ons gunstelingspan het ‘n invloed op ons gemoedstoestand, ons gesondheid en sommer die kleur van die bril wat ons deur die lewe dra. So is Bulls-ondersteuners vies as hulle span Saterdag verloor, maar as Tukkies daardie […]

UCT-Pukke-line-out450

Lig jou hoed vir die voorspeler-afrigter

Ons het almal geweet die Varsitybekerkompetisie het ‘n eksperimentele aspek daaraan verbonde. Dit is trouens een van die redes waarom hierdie kompetisie so belangrik vir Suid-Afrikaanse rugby geword het. Die proefnemings wat hier gebeur help om die spel oor die algemeen beter te maak en daaroor kan elke rugbyliefhebber, nie […]

CUT-Tuks-tackle450

Kusekuninzi ekufuneka kwenziwe

Xa ukonge kwilog kwaye ezantsi pha kwilog ufumanisa iCUT Ixias ubone into yokuba akukuhlanga. Kubi xana ucinga imivuyo eyayikho mhla benyuselwa befakwa kwiVarsity Cup besuka kwiShield. Kwaphelela nje apho xana iCUT inyeselwa.Ukuqalela kulonyaka kuyaqajiswa nje ukuba iCUT iphulukana namanqaku amangaphi kulo uMvulo. Kubi nyani ngoku kwiCUT kukho into ethi bangaphulukana […]

Two-refs450

Iimpazamo zifana namathe nolwimi kumdlalo wombhoxo

Isigqibo sokubuyisa iqweqwe elimhlophe kuleVarsity Cup yalonyaka yinto ebindicinga ayinakwenza umahluko kuziphumo zomdlalo kodwa ingazisa nje ubunzima kumdlalo ekufanele ukuba ulula ukuwulandela. Nditsho ngentlonipho kwabo benza izigqibo kwaye nento yokuba esisigqibo senziwe asithathwanga lula. Eliqweqwe limhlophe ke lenza ukuba abaqeqeshi nokapteni bakwazi ukucela ukuba isigqibo esithathwe ngumlawuli womdlao sijongisiswe xana […]

Copyright © 2014. All rights reserved.

Back to Top